Památky obce Horušice

Č. p. 10

Na této usedlosti z přelomu 19. a 20. století je nápadná úzkost parcely, na níž stojí. Vznikla zřejmě koncem 18. století, kdy sedláci kupovali svým nezaopatřeným mladším synům parcely na stavbu chalup. Nejprestižnější místa kolem návsi však již byla téměř plně zastavěna, takže k dispozici byly pouze uzounké parcely, jimž se musel přizpůsobit i charakter staveb.

 

 

Kaplička

Dávným přáním katolíků bylo, aby měli v obci kromě kříže ještě jiný symbol víry. Na přelomu 19. a 20. století postavil tehdejší starosta Hlásný, za pomoci výboru, uprostřed vsi malou, ale pěknou kapli v novoempírovém slohu. Kaple byla posvěcena v roce 1905. Vysvěcení obstaral Dr. František Janček, děkan z Chotusic. Asistoval mu Dr. Václav Bartoš, farář ze Zdechovic. Kaple byla zasvěcena svátku Proměnění Páně, který se slaví dne 6. srpna. Podle tohoto data se v obci slaví pouť. Výroční den posvěcení, posvícení, připadá na 1. listopad na slavnost všech svatých.

První mši svatou sloužil hned druhý den po vysvěcení právě farář ze Zdechovic. Nyní se zde koná mše svatá třikrát do roka. V roce 1908 se konala jubilejní slavnost a při té příležitosti byly kolem ní vysazeny 4 lípy.

Roubenka č. p. 12

Chalupa č. p. 12 z počátku 19. století se dochovala jen v málo pozměněném stavu. Až do druhé poloviny 19. století výstavba tohoto typu v Horušicích, ale i v okolních vesnicích zcela převládala. Jednoduché svislé bednění štítu i přesah střechy chalupu řadí ještě k lidovému domu středního Polabí.

 

 

 

Hájovna

Protože ves Horušice byla od mateřského kláštera velmi vzdálena, byla zde vystavěna residence pro několik mnichů, kteří obhospodařovávali majetek náležející klášteru. Budova byla postavena v polovině 18. století v barokním slohu. Stavba se zachovala v původní podobě až dodnes. Kamená jednopatrová budova má tvar pravidelného osmiúhelníku. Středem přízemí vedl až do roku 1912 široký průjezd na dvůr, na němž stála hospodářská stavení. V přízemí byly 3 menší místnosti, velká předsíň a schodiště. V patře byla velká předsíň, za niž se přicházelo do velkého refektoře a odtud do 3 menších místností. V jedné z těchto místností byla domácí kaple. Prkenný strop předsíně i schodiště dosud nese barokní malby představující „Nanebevzetí sv. Jana Nepomuckého“.Pod budovou jsou rozsáhlé sklepy. Celá stavba i se zahradou byla obehnána vysokou zdí a opatřena výklenkami pro umístění obrazů představujících „Křížovou cestu“. Prostranství před obydlím bylo vysázeno křovinami. Na jižní straně byla roku 1740 postavena mezi dvě lípy na pískovcovém podstavci s ozdobami socha sv. Jana Nepomuckého.

V držení Horušic byl klášter sedlecký až do jeho zrušení v roce 1783. Klášterní budova byla přeměněna v hájovnu.

Kampelička

Meziválečné období, zejména jeho první polovina, patřilo k létům rozkvětu. Tehdy nejen rolníci mohutně stavěli, ale přibyly i nové veřejné instituce. K nim patřila i tato kampelička – zdroj levného úvěru pro obyvatele vesnic, navíc zdroj, o jehož směřování do budoucna mohli sami rozhodovat.

 

 

 

Křížek

Místní rodák, pan RNDr. Ladislav Bíže, daroval obci plán obce z roku 1800. V prostoru návsi je zakreslen kříž. O tomto pradávném kříži na návsi je zaznamenánov Pamětní knize IV. farnosti ve Zdechovicích následující usnesení z 30. 5. 1871:

„My, vlastnoručně podepsaní zatupitelové obce Horušické, pro nás a naše potomky na všecky časy se zavazujeme v středu osady u zvonka nyní nově na obecní útraty zřízený, na kamenném podstameňte postavený železný kříž vždy v důstojném stavu držeti a zachovati, a to sice jako vždy na obecní útraty, kdyby však obecní důchod nestačoval, na outraty přiměřeně rozvržené na obyvatele obce naší. A poněvadž jsme od pradávných časů po našich nábožných předcích tuto památku zdědili a vžy si ji vážili, obnovujeme ji opět ke cti a chvále našeho Spasitele Ježíše Krista a ku vzdělání nábožnému zdejšího obyvatelstva, a proto prosíme, aby tento kříž důstojně dle řádu svaté katolické církve posvěcen byl.“
Křížek se stal dne 22. 1. 2002 „obětí“ automobilové nehody. Křížek byl za pomoci některých živnostníků z naší obce opraven a znovu umístěn na návsi.