Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název úřadu Obec Horušice
2. Důvod a způsob založení Obec Horušice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura Starosta: Vlastimil Šálený
Místostarosta: Milan Štoček
Zastupitelstvo obce- 7 členů:
Vlastimil Šálený
Milan Štoček
Mgr. Pavla Havelková
Josef Karkoš
Jiří Balán
Lenka Karasová
Vladislava Kárníková
Předseda finančního výboru: Josef Karkoš
Člen: Vladislava Kárníková, Jiří Balán
Předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Pavla Havelková
Člen: Vladislava Kárníková, Lenka Karasová
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Horušice
Horušice 23
285 73 Horušice
Telefon: 327 399 809
Mobilní telefon: 723 247 723
E-mail: obechorusice@seznam.cz
Datová schránka: qxsr3d
Adresa internetové stránky: https://obechorusice.cz/
Úřední hodiny Obecního úřadu v Horušicích:
Pondělí 18:30 – 20:00
Středa 18:30 – 20:00

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Horušice 23
  285 73  Horušice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Horušice 23
  285 73  Horušice
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 18:30 – 20:00
  Středa 18:30 – 20:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 327 399 809
  +420 723 247 723
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: qxsr3d
5. Případné platby lze poukázat 13620161/0100 Komerční banka
111981438/0300 ČSOB
6. IČO 00640352
7. DIČ není

8. Dokumenty

Rozpočet obce Horušice rok 2024

Rozpočet obce Horušice rok 2023

Rozpočet obce Horušice rok 2022

Rozpočet obce Horušice rok 2021

Rozpočet obce Horušice rok 2020

Rozpočet obce Horušice rok 2019

Rozpočet obce Horušice rok 2018

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Horušice
  Horušice 23
  285 73 Horušice
 • e-mailem:obechorusice@seznam.cz
 • elektronickým podáním: obechorusice@seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 327 399 809

Úřední hodiny

Pondělí 18:30 – 20:00
Středa 18:30 – 20:00

 

Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů Příjem podání a podnětů
11. Předpisy
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky zde
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • Jednací řád zastupitelstva obce Horušice zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Horka I vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů

Opravné prostředky

12. Úhrady za poskytování informací
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Horušice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Nejdůležitější předpisy: Nejdůležitější právní předpisy

Úplné znění právních předpisů je dostupné na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Obecní úřad
16. Licenční smlouvy: Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2023.

Výroční zpráva za rok 2022.

Výroční zpráva za rok 2021.

Výroční zpráva za rok 2020.

Výroční zpráva za rok 2019.

Výroční-zpráva-za-rok-2018.

Výroční-zpráva-za-rok-2017.