Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název úřadu Obec Horušice
2. Důvod a způsob založení Obec Horušice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura Starosta: Vlastimil Šálený
Místostarosta: Milan Štoček
Zastupitelstvo obce- 7 členů:
Vlastimil Šálený
Milan Štoček
Mgr. Pavla Havelková
Josef Karkoš
Jiří Balán
Lenka Karasová
Vladislava Kárníková
Předseda finančního výboru: Josef Karkoš
Člen: Vladislava Kárníková, Jiří Balán
Předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Pavla Havelková
Člen: Vladislava Kárníková, Lenka Karasová
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Horušice
Horušice 23
285 73 Horušice
Telefon: 327 399 809
Mobilní telefon: 723 247 723
E-mail: obechorusice@seznam.cz
Datová schránka: qxsr3d
Adresa internetové stránky: https://obechorusice.cz/
Úřední hodiny Obecního úřadu v Horušicích:
Pondělí 18:30 – 20:00
Středa 18:30 – 20:00
5. Případné platby lze poukázat 13620161/0100 Komerční banka
111981438/0300 ČSOB
6. IČO 00640352
7. DIČ není
8. Rozpočet

Rozpočet obce Horušice rok 2023

Rozpočet obce Horušice rok 2022

Rozpočet obce Horušice rok 2021

Rozpočet obce Horušice rok 2020

Rozpočet obce Horušice rok 2019

Rozpočet obce Horušice rok 2018

9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Horušice
14. Nejdůležitější předpisy: Nejdůležitější právní předpisy

Úplné znění právních předpisů je dostupné na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
16. Licenční smlouvy: Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2022.

Výroční zpráva za rok 2021.

Výroční zpráva za rok 2020.

Výroční zpráva za rok 2019.

Výroční-zpráva-za-rok-2018.

Výroční-zpráva-za-rok-2017.