Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název úřadu Obec Horušice
2. Důvod a způsob založení Obec Horušice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura Starosta: Vlastimil Šálený
Místostarosta: Milan Štoček
Zastupitelstvo obce- 7 členů:
Vlastimil Šálený
Milan Štoček
Mgr. Pavla Havelková
Markéta Poskočilová
Josef Karkoš
Vladislava Kárníková
Žaneta Janouchová
Předsedkyně finančního výboru: Markéta Poskočilová
Člen: Vladislava Kárníková, Jiří Balán
Předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Pavla Havelková
Člen: Josef Karkoš, Václav Merta
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Horušice
Horušice 23
285 73 Horušice
Telefon: 327 399 809
Mobilní telefon: 723 247 723
E-mail: obechorusice@seznam.cz
Datová schránka: qxsr3d
Adresa internetové stránky: https://obechorusice.cz/
Úřední hodiny Obecního úřadu v Horušicích:
Pondělí 18:30 – 20:00
Středa 18:30 – 20:00
5. Případné platby lze poukázat 13620161/0100 Komerční banka
111981438/0300 ČSOB
6. IČO 00640352
7. DIČ není
8. Rozpočet

Rozpočet obce Horušice rok 2019

Rozpočet obce Horušice rok 2018

9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Horušice
14. Nejdůležitější předpisy: Nejdůležitější právní předpisy

Úplné znění právních předpisů je dostupné na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
16. Licenční smlouvy: Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční-zpráva-za-rok-2018

Výroční-zpráva-za-rok-2017